Logo Operačního programu Zaměstnanost Logo Ministerstva vnitra České republiky Logo projektu PMA3

PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY

Rodičovský příspěvek

Týká se mě to, pokud:

 • jsem matka dítěte
 • jsem otec dítěte
 • jsem osoba, která převzala dítě do péče

Co je rodičovský příspěvek?

Rodičovský příspěvek je dávka, kterou mi stát vyplácí na nejmladší dítě v rodině. Pokud mám já nebo otec dítěte dostatečně vysoký denní vyměřovací základ (pokud jsme já nebo otec dítěte nemocensky pojištění), mohu si zvolit výši měsíční výplaty vyšší, než kdyby denní vyměřovací základ nemohl být stanoven. Celkově mi v součtu stát vyplatí až 300 000 Kč (nebo až 450 000 Kč v případě dvojčat nebo vícerčat), a to nejdéle do 4 let věku nejmladšího dítěte v rodině.

TIPY:

 • V pobírání rodičovského příspěvku se mohou rodiče vystřídat. Jeden z rodičů ukončí pobírání rodičovského příspěvku a druhý o něj nově zažádá. Bližší informace mi k tomu dají na Úřadu práce, kam patřím podle místa trvalého pobytu.
 • I když pobírám rodičovský příspěvek, mohu provozovat samostatně výdělečnou činnost nebo mohu mít zaměstnání. Stát nesleduje moje příjmy.

Kdy to mám řešit

 • Pokud pobírám Peněžitou pomoc v mateřství, podám žádost o rodičovský příspěvek nejdříve 2 měsíce před jejím ukončením (pokud zažádám dříve, žádost mi bude zamítnuta).
 • Pokud nepobírám Peněžitou pomoc v mateřství (nemám na ni nárok), zažádám si o rodičovský příspěvek, jakmile se dítě narodí (dříve zažádat nemůžu, protože musím doložit rodný list dítěte nebo potvrzení o narození dítěte z matriky).

Co k tomu potřebuju

 • Občanský průkaz, pokud v něm nemám uvedeno rodné příjmení, pak i svůj rodný list.
 • Rodný list dítěte.
 • Žádost o rodičovský příspěvek
 • Pokud dostávám Peněžitou pomoc v mateřství, musím doložit doklad o době pobírání Peněžité pomoci v mateřství a doklad o denním vyměřovacím základu, které mi vystaví můj zaměstnavatel nebo Okresní správa sociálního zabezpečení. (Výjimku mají matky, které byly zaměstnány. Nemusí toto dokládat, Česká správa sociálního zabezpečení a Úřad práce si tyto informace vymění elektronicky.)

Kde a jak to mám řešit

Na krajské pobočce Úřadu práce, pod kterou patřím podle místa trvalého pobytu.

Vyplněnou žádost, spolu se všemi potřebnými dokumenty, doručím:

 • osobně
 • na podatelnu
 • zašlu poštou
 • zašlu prostřednictvím datové schránky
 • prostřednictvím občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem

TIP: Vyplnění žádosti je poměrně složité, proto je dobré, když se osobně u přepážky nebo telefonicky na infolince Úřadu práce ujistím, že mám vše v pořádku.

Kolik a odkdy budu dostávat

Měsíční výši rodičovského příspěvku si určím sama podle svého denního vyměřovacího základu. Pokud mám 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu nižší než 7 600 Kč nebo pokud ani mně ani otci dítěte nelze stanovit denní vyměřovací základ, mohu volit měsíční výši rodičovského příspěvku do výše 7 600 Kč. Celkově mi stát vyplatí na jedno dítě až 300 000 Kč, u vícerčat až 450 000 Kč, a to nejdéle do 4 ket věku nejmladšího dítěte v rodině.

Měsíční výši rodičovského příspěvku, kterou jsem si původně určila, můžu jednou za tři měsíce změnit. Bližší informace mi k tomu dají na Úřadu práce, kam patřím podle svého místa trvalého pobytu.

Nárok mám do doby, než vyčerpám celkovou částku, nejdéle však do 4 let věku nejmladšího dítěte v rodině.

Dávku budu dostávat měsíčně buď na účet, nebo poštovní poukázkou. Vždy nejpozději do konce následujícího měsíce po měsíci, za který rodičovský příspěvek náleží (např. za měsíc červenec nejpozději do konce srpna).

Co je to rodičovská dovolená?

Rodičovská dovolená je pracovní volno, které poskytuje zaměstnavatel do 3 let věku dítěte. Rodičovská dovolená bývá nesprávně směšována s rodičovským příspěvkem, přitom platí, že poskytování rodičovského příspěvku zásadně není vázáno na čerpání rodičovské dovolené a naopak.

Zaměstnavatel je povinen poskytnout rodičovskou dovolenou matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte, a to kdykoli na jejich žádost a v rozsahu, o jaký požádají. Rodičovskou dovolenou však lze čerpat nejdéle do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let (skončí tedy nejpozději v den třetích narozenin dítěte).

TIPY:

 • V případě, že chci zůstat doma s dítětem déle než do 3 let věku, mužů požádat zaměstnavatele o neplacené pracovní volno, na které však již není nárok a záleží na dohodě se zaměstnavatelem.
 • Rodiče mohou mateřskou a rodičovskou dovolenou čerpat současně, případně mohou oba současně čerpat rodičovskou dovolenou.
 • Rodičovskou dovolenou mohu čerpat po kratších částech, např. zaměstnavatele požádám o 1 rok volna a následně se rozhodnu, zda budu čerpat další část rodičovské dovolené.