Logo Operačního programu Zaměstnanost Logo Ministerstva vnitra České republiky Logo projektu PMA3

PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY

Peněžitá pomoc v mateřství

Týká se mě to, pokud

 • jsem těhotná žena a zbývá osm týdnů do očekávaného dne porodu,
 • jsem otec dítěte, který s matkou uzavřel písemnou dohodu, že bude o dítě pečovat (dohodu je možné uzavřít tak, aby byla účinná nejdříve od počátku sedmého týdne po porodu dítěte a na dobu nejméně sedmi po sobě jdoucích kalendářních dnů),
 • jsem otec (nebo manžel ženy, která dítě porodila), který pečuje o dítě, protože matka dítěte o něj nemůže či nesmí pečovat z důvodu závažného dlouhodobého onemocnění, kvůli kterému byla uznána dočasně práce neschopnou,
 • jsem osoba, která pečuje o dítě, jehož matka zemřela,
 • jsem osoba, která převzala dítě do náhradní rodinné péče na základě rozhodnutí příslušného orgánu.

Zároveň mi trvá účast na nemocenském pojištění nebo ochranná lhůta ze skončeného pojištění. (Pokud to nevím, může mi tuto informaci dát můj současný nebo poslední zaměstnavatel.)

Dále mám v posledních dvou letech před nástupem na PPM účast na nemocenském pojištění alespoň 270 kalendářních dnů (do této doby se započítává i doba řádně ukončeného studia). Jsem-li osoba samostatně výdělečně činná, musím splnit ještě další podmínku, a to účast na nemocenském pojištění osob samostatně výdělečně činných alespoň po dobu 180 kalendářních dnů v posledním roce přede dnem nástupu na PPM.

Pokud jsem studentka nebo jsem osoba samostatně výdělečně činná, která se nepřihlásila k účasti na nemocenském pojištění, mohu si rovnou zažádat o rodičovský příspěvek na krajské pobočce Úřadu práce, pod který patřím podle svého trvalého pobytu.

Co je peněžitá pomoc v mateřství, tzv. mateřská

Je to dávka poskytovaná z nemocenského pojištění jako náhrada mzdy během podpůrčí doby, která je:

 • 28 týdnů – v případě, že se mi narodilo jedno dítě,
 • 37 týdnů – v případě, že se mi narodily dvě nebo více dětí zároveň,
 • 22 týdnů – v případě, že jsem osoba, která převzala dítě do péče (na základě rozhodnutí příslušného orgánu, z důvodu úmrtí matky, z důvodu dlouhodobého závažného onemocnění matky nebo na základě písemné dohody s matkou),
 • 31 týdnů – v případě, že jsem osoba, která převzala dvě a více dětí do péče (na základě rozhodnutí příslušného orgánu, z důvodu úmrtí matky, z důvodu dlouhodobého závažného onemocnění matky nebo na základě písemné dohody s matkou).

Peněžitou pomoc v mateřství lze pobírat nejdéle do 1 roku věku dítěte:

 • pokud jsem žena, která dítě porodila,
 • pokud jsem osoba, která pečuje o dítě, jehož matka zemřela,
 • pokud jsem otec (nebo manžel ženy, která dítě porodila), který pečuje o dítě na základě písemné dohody s matkou.

Pečuji-li o dítě na základě rozhodnutí příslušného orgánu nebo z důvodu úmrtí matky, mohu peněžitou pomoc v mateřství pobírat nejdéle do 7 let věku dítěte.

Kdy to mám řešit

Peněžitou pomoc v mateřství začnu řešit s ohledem na to, kdy mi nastane počátek podpůrčí doby:

 • pokud jsem těhotná žena, nástup na peněžitou pomoc v mateřství nastává dnem, který jsem si určila v období od počátku osmého do počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu,
 • pokud jsem otec (nebo manžel ženy, která dítě porodila) a pečuji o dítě na základě písemné dohody s matkou, mohu na peněžitou pomoc v mateřství nastoupit od počátku sedmého týdne po porodu dítěte a na dobu nejméně sedmi po sobě jdoucích kalendářních dnů,
 • pokud jsem osoba, která pečuje o dítě, jehož matka zemřela, nebo osoba, která převzala dítě do náhradní rodinné péče na základě rozhodnutí příslušného orgánu, mohu nastoupit na peněžitou pomoc v mateřství ode dne převzetí dítěte do péče.

Co k tomu potřebuju

Pokud jsem těhotná žena, vystaví mi můj ošetřující lékař (zpravidla gynekolog) žádost o peněžitou pomoc v mateřství a potvrdí mi v ní očekávaný termín porodu.

Pokud jsem otec dítěte (nebo manžel ženy, která dítě porodila), budu potřebovat:

Pokud jsem osoba, která pečuje o dítě, jehož matka zemřela, pak musím k žádosti doložit také její úmrtní list.

Pokud jsem osoba, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů, k žádosti musím doložit doklad prokazující důvod převzetí dítěte, tedy pravomocné rozhodnutí příslušného orgánu.

Kde a jak to mám řešit

Vyplněný formulář žádosti o peněžitou pomoc v mateřství odevzdám svému zaměstnavateli (případně poslednímu zaměstnavateli), který k žádosti připojí podklady potřebné pro stanovení nároku na dávku a jejich výplatu. Zaměstnavatel je neprodleně předá příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.

Pokud jsem osoba samostatně výdělečně činná, vyplněný formulář žádosti odevzdám přímo správě sociálního zabezpečení, u které jsem evidována. V žádosti musím vyplnit, kdy jsem naposledy před nástupem na peněžitou pomoc v mateřství vykonávala výdělečnou činnost.

Kolik budu dostávat

Výše peněžité pomoci v mateřství činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Denní vyměřovací základ se zpravidla zjišťuje z příjmu za 12 kalendářních měsíců před nástupem na dávku. U OSVČ se vychází z úhrnu měsíčních základů pojistného v rozhodném období před nástupem na dávku. Průměrný denní příjem se upravuje (redukuje) pomocí tří redukčních hranic.

Orientační výši mateřské si můžu spočítat přes kalkulačku Ministerstva práce a sociálních věcí

Podrobné informace o peněžité pomoci v mateřství naleznete na stránkách České správy sociálního zabezpečení.